Tour Award - STA

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU NAGRADZANIA NAJAKTYWNIEJSZYCH GOLDWINGOWCÓW - TOURING AWARD (w skrócie TA)

1.Cel

Celem programu TA jest uznanie wysiłków indywidualnych GoldWingowców należących do klubów członkowskich GWEF, włożonych w wypełnianie celów GWEF.

2.Podstawa nagradzania

a. Nagroda przyznawana jest każdemu indywidualnemu GoldWingowcowi, który swoim GoldWingiem weźmie udział w czterech lub więcej zlotach GWEF w ramach rocznego programu TA. Jest ona darmowa dla tych członków.
b. Za opłatą, pokrywającą koszt zapewnienia nagrody, ustalaną rocznie przez komitet GWEF, pasażer towarzyszący GoldWingowcowi w czterech lub więcej zlotach, otrzyma również taką nagrodę.
c. Forma nagrody jest ustalana przez zarząd GWEF.
d. Przedstawiciele GWEF mają prawo większością głosów zaproponować dodatkowe nagrody dla szczególnie zasłużonych GoldWingowców. Taka propozycja jest podejmowana ad hoc i zatwierdzana przez zarząd GWEF. Fakt przyznania takiej nagrody oraz podstawa jej przyznania nie są wiążące przy podejmowaniu tego typu decyzji w przyszłości.

3.Program Touring Award (TA)

Roczny program TA obejmuje wszystkie zloty, które zostały uznane przez GWEF każdego roku z następującymi wyjątkami:

a. Zlot krajowy uznany przez GWEF, jeśli uznany przez GWEF zlot międzynarodowy ma miejsce w tym samym kraju.
b. Dla indywidualnego członka więcej, niż jeden uznany przez GWEF zlot w jego kraju zamieszkania

W przypadku imprez, które odbywają się w kilku krajach, uznawany jest każdy kraj, w którym uczestnik spędza przynajmniej dwie kolejne noce.

4.Organizacja

a. Karty TA

1. Sekretarz będzie rozprowadzał karty TA w sposób uzgodniony przez komitet przed pierwszym zlotem zaliczanym do rocznego programu TA.
2. Karty zawierają miejsce na *:

a) imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, nazwę klubu członkowskiego i podpis posiadacza karty,
b) pieczątkę lub naklejkę z każdego zlotu zaliczanego do programu TA
c) imię, nazwisko oraz adres sekretarza GWEF, któremu wypełnione karty powinny być zwrócone,
d) datę, do której wypełnione karty powinny być zwrócone (15.10. danego roku)

b. Pieczątki uczestnictwa
1. Pieczątki są wstawiane przy rejestracji na zlocie zgodnie z zasadami i warunkami zlotów uznanych przez GWEF. Organizatorzy zlotu będą stemplowali wyłącznie karty TA należące do:
a) indywidualnych członków GWEF przyjeżdżających na zlot GoldWinga uznany przez GWEF, jeżeli taki zlot jest ważną częścią programu TA.
b) Pasażerów GoldWingowców.

Pieczątka przystawiana jest w kolejnym wolnym polu karty TA.

2. Organizatorzy nie będą stemplowali pieczęci na zlotach wykluczonych punktem 3a
3. Przedstawiona karta TA musi zawierać informacje z punktu 4a2a) oraz musi być zgodna z danymi na karcie członkowskiej GWEF osoby rejestrującej się na zlocie.
4. Oficjalna pieczęć jest jedynym dowodem udziału w zlocie. Za otrzymane pieczątki odpowiedzialny jest uczestnik. GWEF, ani jego przedstawiciele nie uwzględniają żadnych reklamacji dotyczących brakujących pieczątek lub zgubionych kart.
5. W dodatku do praw i obowiązków organizatorów opisanych w paragrafach 3e i 3f " Zasad i Warunków Zlotów uznanych prze GWEF" sekretarz ma także prawo odrzucić przedłożone karty, co do których istnieje podejrzenie o nieprawidłowe użycie. Karty takie będą zwrócone klubowi członkowskiemu posiadacza z odpowiednim komentarzem.

c) Organizatorzy zlotu przesyłają sekretarzowi wzór pieczęci używanej na zlocie wraz z wynikami ilości uczestników biorących udział w imprezie.

5.Przedłożenie kart

a) Indywidualni członkowie lub ich pasażerowie są odpowiedzialni za przedłożenie ich kart TA sekretarzowi przed wyznaczonym dniem (do 15 pazdziernika danego roku). Powinny one być prawidłowo zaadresowane i opatrzone odpowiednią opłatą pocztową.
b) Karty pasażerów powinny zawierać wymaganą opłatę (ekwiwalent 2,50 Euro wplacone na konto GWCPL do konca wrzesnia danego roku)
c) Zarówno GWEF, jak i jego przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za karty, które nie nadejdą lub nadejdą zbyt późno na adres sekretarza.
d) Karty z niewystarczającą opłatą pocztową lub wpłatą oraz nieczytelne będą uznane jako nieważne i wykluczone.

6.Prezentacja i rozdanie nagród.

Nagrody będą zaprezentowane i rozdane najpóźniej na pierwszym zlocie TA w kolejnym roku.

7.Przyjęcie

Przedstawione zasady i warunki programu TA GWEF zostały zaakceptowane jako wiążące i przyjęte przez zarząd GWEF na spotkaniu w Berdorf, w Luksemburgu, 8 września 1990 roku.

 

 

* Pasażer, który nie jest członkiem klubu i nie posiada własnej karty STA może, podrozując razem z członkiem klubu, ubiegać się o nagrodę STA na takich samych zasadach obecności na zlotach jak członek klubu z którym podróżuje. Z braku karty STA dla pasażera nazwisko i imię pasażera należy dopisać u góry karty członka na początku sezonu zlotowego, gdyż obecność pasażera na zlocie jest sprawdzana każdorazowo przy stemplowaniu karty.

Tłumaczenie Michał Ginter 
 

 

© DIZMAR